Trang chủ> Quản lý môi trường sinh thái và xã hội

Ranh giới đỏ về sinh thái

(Quản lý môi trường sinh thái và xã hội)

31-03-2017 | China.org.cn

Ranh giới đỏ về sinh thái

Ranh giới đỏ về sinh thái, cũng được gọi là ranh giới đỏ bảo vệ sinh thái, là chỉ việc thực hiện ranh giới không gian và mức độ quản lý cần phải bảo vệ nghiêm khắc về những mặt như chức năng phục vụ sinh thái tự nhiên, an toàn về chất lượng môi trường, việc tận dụng tài nguyên thiên nhiên..., để duy trì an toàn sinh thái nhà nước và khu vực cũng như sự phát triển bền vững của kinh tế – xã hội, đảm bảo sức khỏe cho quần chúng nhân dân. Ranh giới đỏ sinh thái là mức giới hạn thấp nhất và sợi chỉ sinh mạng của an toàn sinh thái quốc gia, ranh giới đỏ này không thể vượt qua được, một khi vượt qua thì hậu quả chắc chắn sẽ gây tác hại đến an toàn sinh thái, cuộc sống sản xuất của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Chính phủ Trung Quốc đang thông qua việc dày công nghiên cứu và thảo luận chứng minh, để xác định cuối cùng phải đưa những gì vào ranh giới đỏ sinh thái, làm thế nào đểđảm bảo ranh giới đỏ sinh thái bằng chếđộ, cố gắng bảo vệ môi trường sinh thái tốt đẹp. Ranh giới đỏ sinh thái một khi được xác định thì cả nước phải cùng tuân thủ thực hiện, quyết không thể vượt qua.

生态红线

生态红线,亦称生态保护红线,是指在自然生态服务功能、环境质量安全、自然资源利用等方面,需要实行严格保护的空间边界与管理限值,以维护国家和区域生态安全及经济社会可持续发展、保障人民群众健康。生态红线是国家生态安全的底线和生命线,这个红线不能突破,一旦突破后果必将危及生态安全、人民生产生活和国家可持续发展。中国政府正在通过精心研究和论证,确定究竟哪些要列入生态红线,如何从制度上保障生态红线,把良好生态环境尽可能保护起来。生态红线一旦确立,全国就要一体遵行,决不能逾越。