Trang chủ> Xây dựng Đảng

Vấn đề “Bốn tác phong tiêu cực”

(Xây dựng Đảng)

31-03-2017 | China.org.cn

Vấn đề “Bốn tác phong tiêu cực”

Hiện nay, vấn đề tác phong trong nội bộĐảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện tập trung trên “Bốn tác phong tiêu cực” là chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và thói xa xỉ quá mức. “Bốn tác phong tiêu cực” này đãđi ngược lại tính chất và tôn chỉ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là vấn đề mà quần chúng ghét cay ghét đắng, phản ánh mạnh mẽ nhất trong hiện nay, cũng là nguồn gốc quan trọng làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Đảng viên và quần chúng, giữa cán bộ và quần chúng. Về mặt chủ nghĩa hình thức, chủ yếu là nói một đằng làm một nẻo, không đòi hỏi hiệu quả thực tế, làm dối làm trá. Về mặt chủ nghĩa quan liêu, chủ yếu là xa rời thực tế, xa rời quần chúng. Về mặt chủ nghĩa hưởng lạc, chủ yếu là tinh thần lười nhác, không có chí tiến thủ. Về mặt thói xa xỉ quá mức, phô trương lãng phí, ngang ngược xa xỉ, hủ hóa sa đọa.

“四风”问题

当前中国共产党党内作风问题集中表现在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风这“四风”上。这“四风”是违背中国共产党的性质和宗旨的,是当前群众深恶痛绝、反映最强烈的问题,也是损害党群干群关系的重要根源。在形式主义方面,主要是知行不一、不求实效、弄虚作假。在官僚主义方面,主要是脱离实际、脱离群众。在享乐主义方面,主要是精神懈怠、不思进取。在奢靡之风方面,铺张浪费、骄奢淫逸、腐化堕落。