Trang chủ> Xây dựng văn hóa

Giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội

(Xây dựng văn hóa)

31-03-2017 | China.org.cn

Giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội

Giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội chủ là hạt nhân bên trong của hệ thống giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu ra, khởi xướng giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, khởi xướng tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị, khởi xướng yêu nước, yêu nghề, thành tín, thân thiện, tích cực vun đắp và thực hiện giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đã xác định rõ mục tiêu giá trị, định hướng giá trị, chuẩn mực giá trị của ba cấp độ nhà nước, xã hội và công dân, là sự cô đọng súc tích cao độ và sự diễn đạt tập trung đối với hệ thống giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, đã xác định quan niệm giá trị cơ bản nhất của Trung Quốc đương đại.

社会主义核心价值观

社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的内核。中共十八大提出,倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育和践行社会主义核心价值观。社会主义核心价值观明确了国家、社会、公民三个层面的价值目标、价值取向、价值准则,是对社会主义核心价值体系的高度凝练和集中表达,确立了当代中国最基本的价值观念。