Trang chủ> Xây dựng văn hóa

Hệ thống giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội

(Xây dựng văn hóa)

31-03-2017 | China.org.cn

Hệ thống giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội

Năm 2006, Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu ra xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, và chỉ ra hệ thống giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội bao gồm bốn nội dung cơ bản: tư tưởng chỉđạo chủ nghĩa Mác, lý tưởng chung của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, tinh thần dân tộc lấy chủ nghĩa yêu nước làm hạt nhân và tinh thần thời đại lấy cải cách đổi mới sáng tạo làm hạt nhân, quan niệm vinh nhục xã hội chủ nghĩa.

社会主义核心价值体系

2006年中共十六届六中全会提出建设社会主义核心价值体系,并指出社会主义核心价值体系包括四个方面的基本内容:马克思主义指导思想、中国特色社会主义共同理想、以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神、社会主义荣辱观。