Главная страница> Diễn đàn phiên dịch

Cục trưởng Cục Ngoại Văn Trung Quốc Chu Minh Vĩ nói về phiên dịch

23-12-2016 | Chinanet

Trước khi diễn ra Diễn đàn phiên dịch châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 8, chủ nhiệm ban tổ chức diễn đàn, chủ tịch Hiệp hội phiên dịch Trung Quốc, Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc Chu Minh Vĩ đã trả lời cuộc phỏng vấn của Chinanet.

Chu minh Vĩ nhấn mạnh, Diễn đàn phiên dịch châu Á-Thái Bình Dương không chỉ là một hội nghị mang tính ngành nghề, mà là nhằm tạo một mặt bằng mang tính cơ sở về việc xây dựng ngôn ngữ chung, để tăng cường sự trao đổi giữa các quốc gia tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, do đó mà giải quyết những vấn đề phải cùng đối mặt trong quá trình giao lưu đi lại.

Trung Quốc hết sức tích cực thúc đẩy việc tổ chức của diễn đàn, với động lực bên trong là sự hợp tác và phát triển kinh tế tiềm tàng của Trung Quốc cũng như trách nhiệm mà một nước lớn nên gánh vác. “Cuộc cải cách mở cửa hơn 30 của Trung Quốc đã làm tăng mức độ liên kết giữa Trung Quốc và thế giới, mức độ liên kết quốc tế như vậy đòi hỏi chúng ta phải tăng cường giao lưu với nước khác, tăng cường sự đồng cảm, sự giao lưu, sự hiểu biết và sự thưởng thức về văn hóa giữa các nước khác nhau.”

Ông nói:“Trong môi trường chung như vậy, Trung Quốc có cảm giác sứ mệnh và cảm giác bức bách mạnh mẽ là phải tăng cường giao lưu với các nước khác, ngưng tụ càng nhiều quan niệm chung để tạo dựng hệ thống tiếng nói liên kết trong và ngoài nước, làm cho chúng ta có thể cùng xây dựng một môi trường bên ngoài phát triển bền vững, cùng có lợi và cùng thắng. ”